Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i regulamin świadczenia usług sekwencjonowania DNA przez NEXBIO sp. z o.o.

 

 1. Definicje
 2. Postanowienia wstępne regulaminu
 3. Zasady ogólne świadczenia usług
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 5. Usługa sekwencjonowania
 6. Zamawianie badań
 7. Realizacja usługi sekwencjonowania
 8. Przygotowanie próbek przez klienta
 9. Wysyłka i odbiór wyników
 10. Zasady odpowiedzialności stron
 11. Postępowanie reklamacyjne
 12. Prawa własności intelektualnej
 13. Postanowienia końcowe

 

 

I. Definicje

 1. 1. Użyte w regulaminie wyrażenia należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:
  1. serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony w domenie sekwencjonowanie.com wraz z jej wszystkimi podstronami, za pośrednictwem którego usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi oraz zawiera umowy o świadczenie usług sekwencjonowania DNA na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy usługodawcą a klientem,
  2. usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  3. próbka – nadesłany przez klienta produkt zawierający wielokrotnie powielony jeden fragment DNA (amplikon) o długości do 800 par zasad (nukleotydów) wraz z pozostałością odczynników i starterów (primerów) użytych do uzyskania próbki w tej postaci,
  4. long run - nadesłana przez Klienta próbka zawierająca amplikon o długości w przedziale 801-1100 par zasad (nukleotydów),
  5. próbka oczyszczona – to próbka pozbawiona niewykorzystanych starterów i wolnych nukleotydów, będących pozostałościami po rekacji PCR,
  6. zestaw starterów – zestaw primerów (krótkich oligonukleotydów) przygotowanych w odpowiednich objętościach i stężeniach pozwalających na prawidłowe przeprowadzanie procesu sekwencjonowania,
  7. usługa sekwencjonowania – odpłatna usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta, polegająca na odczytaniu sekwencji nukleotydów w przesłanej próbce i przedstawieniu wyniku odczytu w postaci plików w dedykowanych formatach (.ab1 ; .seq), możliwych do odczytania przy użyciu specjalnego oprogramowania,
  8. usługa oczyszczania próbek – opcjonalna usługa bezpłatna świadczona przez Usługodawcę polegająca na usunięciu z próbek pozostałości starterów (primerów) oraz wolnych nukleotydów,
  9. usługa powtórnego sekwencjonowania - nieodpłatna usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta, polegająca na powtórnym odczytaniu sekwencji nukleotydów w przesłanej próbce i przedstawieniu wyniku odczytu w postaci plików w dedykowanych formatach (.ab1 ; .seq), możliwych do odczytania przy użyciu specjalnego oprogramowania, realizowana w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Klienta o dokonanie powtórnej analizy, w sytuacji stwierdzonego przez usługodawcę nieprawidłowego odczytu pierwszej próbki, Klient ma 10 dni na złożenie wniosku o powtórną analizę od momentu udostępnienia wyników, później ta możliwość przestaje być aktywna. 
  10. prawidłowy odczyt – obraz dający jasność co do występowania konkretnych nukleotydów w określonych pozycjach badanego amplikonu, będących w obszarze zainteresowania klienta, za wyjątkiem polimorfizmu pojedynczego nukleotydu.
  11. nieprawidłowy odczyt – wadliwy obraz chromatogramu wynikający z a) dostarczenia przez Klienta próbki o nieodpowiedniej jakości lub b) nieprawidłowości podczas procesu sekwencjonowania.
  12. wykluczenia – w opisanych poniżej przypadkach niemożliwe będzie wykonanie usługi sekwencjonowania dającej prawidłowy odczyt: a) w przypadku niedostarczenia próbki, b) w przypadku dostarczenia próbki, ale w ilości niewystarczającej do wykonania analizy, c) w przypadku niedostarczenia specyficznych starterów (primerów) lub dostarczenia ich w niewystarczającej ilości, d) w przypadku dostarczenia próbki zawierającej kilka różnych powielonych fragmentów DNA, e) w przypadku zastosowania przez klienta polimerazy lub mastermiksu z dodatkiem bufora obciążającego lub innych odczynników chemicznych nie zalecanych przy sekwencjonowaniu, f) w przypadku braku właściwego produktu w próbce po procesie amplifikacji, g) w przypadku nieopłacenia próbki w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
  13. termin wykonania usługi sekwencjonowania – okres liczony od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dotarcia próbek do siedziby usługodawcy do momentu udostępnienia wyniku klientowi w panelu klienta.
  14. usługodawca – NEXBIO spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS) pod numerem KRS: 0000575376, NIP: 9462653876, REGON 361995049,
  15. klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie usług z usługodawcą,
  16. konto – oznaczony indywidualnym adresem e-mail (loginem) i hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym udostępniane są wyniki badania materiału biologicznego,
  17. rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu internetowego,
  18. dane – wszystkie dane podane dobrowolnie przez klienta w celu umożliwienia usługodawcy właściwej realizacji usług elektronicznych świadczonych w ramach serwisu internetowego oraz realizacji usług oznaczania markerów. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą,
  19. karta opisu zamówienia – wygenerowany w serwisie internetowym dokument zawierający informacje na temat próbek i starterów, dane klienta oraz oświadczenie klienta o zapoznaniu się z regulaminem serwisu  oraz zawierające oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych,
  20. dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  21. zasoby - wszystkie materiały w postaci tekstu, dźwięku, grafiki, ruchomych obrazów zamieszczone na stronach serwisu internetowego,
  22. reklamacja – zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej, skierowane do usługodawcy, roszczenie klienta wynikające z nie wywiązania się z przyjętych zobowiązań, wadliwego świadczenia usługi lub świadczenia usługi niskiej jakości, postępowania niezgodnego z przepisami prawa przez usługodawcę, z żądaniem wyjaśnienia zgłoszonej kwestii lub wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę,
  23. regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

 

II. Postanowienia wstępne regulaminu

 1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 3. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez klientów ze strony serwisu internetowego, w tym prawa i obowiązki usługodawcy i klienta.
 4. Udostępnia się niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu internetowego. Każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/
 5. Usługodawca deklaruje, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta lub użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie usługodawca deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)
 7. Usługodawca podaje do wiadomości swoje dane adresowe: NEXBIO sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, KRS: 0000575376, NIP: 9462653876, REGON 361995049, e-mail: : tel. + 48 81 820 05 43, numer rachunku bankowego: 87 540 1144 2114 3327 7000 0002. Usługodawca jest jednocześnie właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego.
 8. Przedmiotem działalności serwisu internetowego jest świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie umów o świadczenie usługi sekwencjonowania DNA zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowa o świadczenie usług sekwencjonowania DNA zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 10. Klient może korzystać z serwisu internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 9, Mozilla Firefox od wersji 13 lub Chrome od wersji 20, włączona obsługa języka JavaScript, Zalecana rozdzielczość monitora 1280x720.

 

III. Zasady ogólne świadczenia usług

 1. Serwis internetowy świadczy następujące usługi:
  a) Usługi świadczone drogą elektroniczną
   - założenie i prowadzenie konta,
   - udostępnienie formularza zamówienia,
  b) Usługa sekwencjonowania DNA.​
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Usługa sekwencjonowania DNA przez usługodawcę jest usługą płatną.

 

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Klient ma możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku z wyjątkiem przerw związanych z konserwacją, aktualizacją systemu, a także innymi przerwami niezależnymi od usługodawcy.
 2. Założenie i prowadzenie konta to usługa polegająca na stworzeniu indywidualnego panelu, oznaczonego adresem e-mail użytkownika i hasłem, stanowiącego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym udostępniane są wyniki badania materiału DNA.
 3. Konto oraz przypisany do niego adres e-mail użytkownika stanowią środki, za pomocą których odbywa się komunikacja pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 4. W ramach konta użytkownik otrzymuje dostęp do składanych zleceń, wyników przeprowadzonych badań, wystawianych faktur oraz sald konta, w przypadku dokonywanych przedpłat.
 5. Klient ma prawo do usunięcia konta. Usuniętego konta nie można przywrócić.
 6. Formularz zamówienia udostępniany jest przez usługodawcę w postaci elektronicznej, w ramach serwisu internetowego, stanowiącego narzędzie, za pomocą którego klient może zawierać umowy o świadczenie usługi sekwencjonowania z usługodawcą.
 7. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oraz usługa sekwencjonowania DNA zawierane są na czas nieokreślony. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez właściwy formularz, która zawierana jest na czas określony i rozwiązuje się wraz z momentem złożenia zamówienia przez klienta.
 8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na wskazany adres e-mail.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, w szczególności w przypadku uporczywego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązujących, mimo mailowego wezwania do zaniechania naruszeń przez usługodawcę.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 11. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres usługodawcy wskazany w niniejszym regulaminie. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez klienta adres e-mail lub w formie pisma przesłanego droga pocztową.

 

V. Usługa sekwencjonowania

 1. Klient ma możliwość zawierania umowy o świadczenie usługi sekwencjonowania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z wyłączeniem okresów konserwacji systemu.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach podane na stronie serwisu internetowego, w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia poprzez wybór konkretnej usługi stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną usługodawcy przez klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez usługodawcę informacji o przyjęciu zamówienia i rozpoczęciu realizacji usługi.
 4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi wszystkie podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy doliczane są do do ceny świadczenia usługi sekwencjonowania w momencie wyboru formy przesyłki.
 5. Klient zawiera umowę o świadczenie usługi sekwencjonowania DNA według ceny obowiązującej w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia przez usługodawcę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług płatnych, w szczególności w przypadku zmiany polityki działalności lub strategii sprzedażowych usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 7. Usługodawca stosuje program lojalnościowy, polegający na udzielania rabatów od podanych w serwisie cen po przekroczeniu określonej liczby zamówionych próbek:
  a) Po przekroczeniu liczby 500 zamówionych próbek rabat w wysokości 5% od cen obowiązujących w dniu składania kolejnego zamówienia, naliczany od kolejnych zamówień, 
  b) Po przekroczeniu liczby 1500 zamówionych próbek rabat w wysokości 10% od cen obowiązujących w dniu składania kolejnego zamówienia, naliczany od kolejnych zamówień.
 8. Usługodawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne w każdym czasie. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu cen usług płatnych. Okresowe obniżenie ceny obowiązuje do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu puli usług objętych akcją promocyjną usługodawca poinformuje klientów. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą.
 9. W przypadku zawarcia przez usługodawcę indywidualnej umowy z klientem, mogą zostać ustanowione na jego rzecz ceny specjalne.

 

VI. Zlecanie usługi sekwencjonowania

 1. Usługa sekwencjonowania standardowa dotyczy próbek o długości maksymalnie 800 nukleotydów
 2. Usługa sekwencjonowania long-run dotyczy próbek o długości w przedziale 801-1100 nukleotydów.
 3. Usługa odczytu gotowych reakcji polega na odczytaniu sekwencji w próbce przygotowanej przez Klienta do bezpośredniego wprowadzenia do sekwenatora kapilarnego, wliczając w to oczyszczanie próbki, PCR sekwencyjny oraz oczyszczanie próbek po PCR sekwencyjnym z pozostałości barwników. Klient powinien dostarczyć próbkę w  ilości nie mniejszej niż 15 ul.
 4. Zamówienia usługi sekwencjonowania dokonuje się poprzez zlecenie konkretnej usługi lub usług oferowanych przez usługodawcę.
 5. W celu zamówienia usługi sekwencjonowania należy uprzednio utworzyć konto w serwisie internetowym sekwencjonowanie.com.
 6. Do zamówienia usługi konieczne jest poprawne wypełnienie poszczególnych pól w w serwisie internetowym sekwencjonowanie.com.
 7. Aby sfinalizować zamówienie należy skorzystać z opcji „dodaj nową analizę” w serwisie internetowym i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 8. W ramach jednej analizy można zlecić badania na następujących nośnikach: płytka (96 dołków), strip (8 lub 12 dołków) lub pojedyncza probówka (probówka typu wppendorf 0,2 ml).
 9. W ramach jednego zamówienia można zlecić analizę jednej lub większej liczby próbek umieszczonych na jednym lub większej liczbie takich samych lub różnych nośników - płytek, stripów lub pojedynczych probówek (PCRówek).
 10. Kolejnymi krokami w module „nowa analiza – próbki” są:
  a) Nadanie nazwy zleconej analizie,
  b) Określenie nazwy poszczególnego nośnika (płytka, strip lub PCR),
  c) Nadanie nazw poszczególnym próbkom,
  d) Określenie pozycji próbek na płytce,
  e) Wskazanie starterów,
  f) Określenie wielkości próbki (max 800 bp w usłudze standard, max 1100 bp w usłudze long-run),
  g) Określenie kierunku sekwencjonowania ("lewy"; "prawy" lub "lewy i prawy"),
  h) Wskazanie, czy próbka wymaga oczyszczania,
  i) Określenie rodzaju matrycy (PCR lub plazmid),
  j) Klient może także opisać swoje uwagi dotyczące przesłanej próbki w polu „uwagi”.
 11. Wprowadzona analiza zostaje zapisana w systemie z możliwością dalszej edycji.
 12. Wprowadzona analiza może zostać edytowana do momentu zlecenia płatności przez klienta.
 13. Płatność za zleconą usługę odbywa się poprzez:
  a) przelewy on-line
  b) zwykły przelew bankowy
  ​c) dokonanie przedpłaty
 14. Po opłaceniu zleconego zamówienia klient przesyła próbki do analizy wraz ze starterami w odpowiedniej ilości, zgodnie z wykazem z wydrukowanej karty opisu analizy.
 15. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez usługodawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 16. W przypadku wyboru formy zapłaty „przelew tradycyjny” Klient zobowiązany jest uregulować należność z tytułu zamówienia w ciągu 7 dni liczonych od chwili złożenia zamówienia w serwisie internetowym. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane. 
 17. W przypadku dokonania przez Klienta przedpłaty na konto, każdorazowa wartość zamówienia jest odliczana od sumy środków zgromadzonych na koncie. Po zalogowaniu do indywidualnego panelu Klient ma podgląd na aktualnie dostępne saldo środków.  W przypadku, gdy dostępne na koncie środki nie wystarczą do opłacenia kolejnego zamówienia, konieczna jest dopłata środków na konto lub opłacenie kolejnego zlecenia przelewem online.
 18. Usługodawca informuje klienta o przyjęciu płatności za pośrednictwem serwisu sekwencjonowanie.com (oraz poczty e-mail, na adres podany w panelu klienta).
 19. Faktury wystawiane są w momencie:
  a) zaksięgowania wpłaty na konto – w przypadku przelewu on-line i zwykłego przelewu bankowego,
  ​b) w przypadku dokonania przedpłaty: na życzenie Klienta w momencie zaksięgowania przedpłaty na konto lub sukcesywnie po każdorazowej realizacji zamówień opłacanych z przedpłaconych środków.
 20. W celu umożliwienia usługodawcy prawidłowego świadczenia usług, klient zobowiązany jest do zgodnego z prawdą podania wszystkich danych niezbędnych do wystawienia rachunku / faktury.
 21. Prawidłowo opisane i spakowane próbki (w sposób zgodny z zapisami pkt. VII i VIII) należy przesłać na adres Usługodawcy za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej.
 22. Realizacja usługi sekwencjonowania trwa 3 dni robocze, liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia próbki do laboratorium. W przypadku konieczności powtórzenia analizy okres ten może wydłużyć się do 6 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez klienta woli dokonania powtórnej analizy.
 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu analizy w przypadku próbek szczególnie trudnych do zsekwencjonowania lub w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Usługodawcy. W takich sytuacjach Klient będzie na bieżąco informowany o możliwym przesunięciu terminu oddania wyników.

 

VII. Przygotowanie starterów

 1. Odpowiedzialność za właściwy dobór starterów ponosi Klient.
 2. W celu prawidłowego przygotowania starterów należy dostarczyć, co najmniej 10 µl  primera/startera o stężeniu stężeniu 5 µM.
 3. Dla wielu analiz z użyciem tego samego startera należy dostarczyć dodatkowo 2 µl startera na każdą dodatkową próbkę, czyli 10 µl + 2 µl x Z (gdzie Z to ilość próbek, w których ma zostać użyty starter) = ilość przesyłanego startera.
 4. Standardowo startery dostarczane są w stężeniu 100 µM. Takie startery należy rozcieńczyć 20 krotnie dodając 1 µl startera 100 µM do 19 µl wody molekularnej.
 5. Niestandardowe rozcieńczenia starterów stockowych należy rozrabiać wg. wzoru: X ÷ 5 = y gdzie X to posiadane stężenie starterów w µM, a y to rozcieńczenie jakie należy uzyskać. Rozcieńczenie należy wykonać dodając 1µl startera do y - 1 µl wody molekularnej np. 200 µ÷ 5 = 40, czyli 1 µl startera do 39 µl wody molekularnej.
 6. Wszystkie startery przeznaczone do danej analizy zalecamy umieścić w woreczku strunowym podpisanym numerem zamówienia.
 7. Usługodawca oferuje możliwość skorzystania ze starterów standardowych, których wykaz znajduje się w serwisie sekwencjonowania, w zakładce „jak to działa”, a także w rozwijanym menu na ekranie zleceń.
 8. Wybierając starter standardowy Klient zobowiązany jest sprawdzić jego sekwencję w celu upewnienia się, że wybrany starter umożliwi prawidłowe wykonanie usługi sekwencjonowanie w odniesieniu do zlecanej próbki.
 9. Niezastosowanie się do zaleceń opisanych w pkt. VII.1-VII.8 może skutkować nieprawidłowościami przy wykonaniu usługi sekwencjonowania, nie będącymi podstawą do zgłoszenia reklamacyjnego.

 

VIII. Przygotowanie próbek przez klienta

 1. Przygotowanie próbek należy do obowiązków Klienta.
 2. Klient powinien zapewnić próbkę o odpowiedniej jakości, umożliwiającej wykonanie usługi sekwencjonowania, tzn.:
  a) Specyficzny produkt (odcinek DNA mający być poddany sekwencjonowaniu) musi być obecny w przesłanej próbce,
  b) Specyficzny produkt (odcinek DNA mający być poddany sekwencjonowaniu) musi podlegać reakcji PCR sekwencyjnego z użyciem startera wskazanego przez Klienta,
  c) W próbce nie mogą znajdować się produkty niespecyficzne, tj. tworzone podczas przyłączania się starterów w miejscu innym niż zakładane.
 3. Dostarczenie produktu nie spełniającego wymogów w zakresie jakości próbki, w szczególności wymienionych w pkt. VIII.2., skutkujące nieprawidłowym wynikiem sekwencjonowania nie jest podstawą do zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Próbki należy przesłać w objętości co najmniej 12 µl/próbka. Objętość ta wystarczy na wykonanie analizy oraz wykonanie minimum 1 powtórzenia procedury sekwencjonowania na życzenie klienta.
 5. Próbki należy przesłać w zamkniętych probówkach typu Eppendorf,  płytkach 96 dołkowych, lub tzw. stripach 8 lub 12 dołkowych.
 6. Do próbek należy dołączyć odpowiednio opisane startery w probówkach typu Eppendorf (patrz pkt VII. Przygotowanie starterów).
 7. Po zleceniu analizy poprzez stronę internetową www.sekwencjonowanie.com należy wydrukować kartę opisu zamówienia i umieścić ją w kopercie wraz próbkami
 8. Próbki powinny być opisane zgodnie z danymi deklarowanymi w karcie opisu zamówienia.
 9. Zalecany sposób opisu próbek w zależności od nośnika:
  a) Opisywanie płytek: na miejscu przeznaczonym na opis należy nanieść odpowiedni numer nośnika (tj. w tym wypadku płytki, której odpowiada litera P podawany na karcie opisu zamówienia  np. P1, P2 itd.
  b) Opisywanie stripów: na strip należy nanieść nanieść odpowiedni numer nośnika (tj. w tym wypadku stripa, któremu odpowiada litera S podawany na karcie opisu zamówienia  oraz zaznaczyć strzałką kierunek odczytywania wyniku. Np. na stripie oznaczonym jako S1ˇ, próbki będą odpowiadały oznaczeniom: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, a kolejny strip oznaczony zostanie jako S2ˇA2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2 itd.
  c) Opisywanie PCR’ówek: Każdą z PCR’ówek należy oznaczyć tak samo jak w opisie zamówienia w polu: 'Nazwa próbki', najlepiej naklejając cenkę/naklejke z nazwą, co zabezpieczy napis przez przypadkowym zmazaniem. PCR’ówki należy umieścić w zbiorczym woreczku strunowym.
  d) Opisywanie próbek wyłączonych z analizy: W przypadku płytek lub stripów  próbki wyłączone z analizy lub puste należy zaznaczyć krzyżykiem X.
 10. Numer analizy zawiera w sobie datę składania zamówienia oraz numer indywidualny, służący monitorowaniu obiegu próbki w laboratorium.

 

IX. Wysyłka i odbiór wyników

 1. Odbiór wyników sekwencjonowania odbywa się za pośrednictwem konta w serwisie sekwencjonowanie.com. Użytkownik informowany jest o tym poprzez zmianę statusu na koncie, a także za pośrednictwem wiadomości wysłanej na zarejestrowany w serwisie internetowym e-mail.
 2. Próbka materiału biologicznego jest niszczona, w sposób nieodwracalny, w terminie 14 dni po wykonaniu ostatniej analizy.

 

X. Zasady odpowiedzialności stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez użytkownika lub klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli przechowywanie to ma na celu jedynie przeprowadzenie
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane:
  a) nie jest inicjatorem transmisji,
  b) nie wybiera odbiorcy danych,
  c) nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 4. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez klientów.
 5. Zasoby serwisu internetowego, są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością w oparciu o recenzowane publikacje naukowe oraz międzynarodowe, uznane w świecie naukowym bazy danych i są wyłącznie wyrazem prywatnych poglądów ich autorów. Usługodawca, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi.
 6. Wyniki uzyskane w ramach realizacji usług oferowanych przez usługodawcę służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Odpowiedzialność za efekt korzystania z serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w serwisie internetowym, a także odpowiedzialność z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu internetowego, oraz wyników sekwencjonowania DNA spoczywa na kliencie i/lub użytkowniku.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw do ochrony danych osobowych.
 8. Zabronione jest uzyskiwanie, w tym próby uzyskiwania dostępu do serwisu internetowego przy pomocy innych środków niż interfejs (konto) udostępnione przez usługodawcę.
 9. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej. Niniejszy zapis oznacza w szczególności, że zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (m.in. automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 10. Zabronione jest podejmowanie działań naruszających przepisy prawa, mających na celu jego obejście lub naruszających zasady współżycia społecznego.
 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa przez klienta, usługodawca powiadomi o ewentualnym przestępstwie właściwe organy ścigania.

 

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku naruszenia przez serwis internetowy warunków świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków świadczenia usługi sekwencjonowania DNA lub jakiegokolwiek innego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje zaleca się składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia. W celu możliwie najszybszego rozstrzygnięcia sprawy, zaleca się składanie reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia lub od dnia uzyskania przez klienta informacji o zdarzeniu.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail usługodawcy , w tytule wiadomości podając "Reklamacja". Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z oczekiwaniami rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji klient poproszony zostanie o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym zakresie.
 5. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail klienta wysyłana jest odpowiedź na reklamację. W przypadku gdy Klient złożył reklamacje na piśmie, odpowiedź jest także udzielana w formie pisemnej.

 

XII. Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty na stronach serwisu internetowego wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Serwis internetowy zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, usługodawca udostępnia na stronach serwisu internetowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez podmioty trzecie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 6. Klient może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach serwisu internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. Nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm).
 7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu internetowego, w całości lub części w celach komercyjnych i/lub bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych określa zamieszczona poniżej „polityka prywatności”.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z powodu zmian w prawie lub z powodu zmian w polityce   działalności serwisu, po wcześniejszej publikacji na stronie głównej serwisu i poinformowaniu Klienta o przewidywanych zmianach. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania przewidywanych zmian.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów bez uprzedniego powiadomienia o zakresie zmian, z zastrzeżeniem że zmiana w treści zasobów nie będzie powodowała zmiany warunków umowy o świadczenie usług.
 5. W sytuacji, gdy zmiany w działaniu serwisu byłyby równoznaczne ze zmianami warunków świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków świadczenia usługi, pkt 2 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
 6. Jeśli klient nie zgadza się na wprowadzone zmiany może usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne utratą wszelkich materiałów, które były przechowywane w zasobach konta.
 7. W przypadku sporu powstałego między klientem a usługodawcą strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016.

 

 

Polityka prywatności NEXBIO Sp. z o.o.

Niniejsza polityka prywatności stanowi załącznik do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczna oraz do regulaminu świadczenia usług sekwencjonowania DNA, określa w szczególności zasady korzystania z serwisu internetowego, zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych.

Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej: serwisu internetowego. Każdy może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta lub użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z roku 2014, poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

Administrator podaje do wiadomości następujące dane adresowe: NEXBIO sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, KRS: 0000575376, NIP: 9462653876, REGON 361995049, e-mail: , tel.: +48 81 820 05 43

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA ICH PRZETWARZANIA

III. PRAWO GWARANTUJĄCE DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIENIA, USUWANIA ORAZ ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA WYKORZYSTYWANIA

IV. POLITYKA COOKIES

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego jest spółka : NEXBIO sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, KRS: 0000575376, NIP: 9462653876, REGON 361995049, e-mail: , tel. + 48 81 820 05 43.
 2. Serwis internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych.
 5. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 7. Dostęp do danych osobowych ma administrator, wybrani pracownicy administratora lub podmioty upoważnione do utrzymania i rozwoju usługi, z zastrzeżeniem ustępu 8.
 8. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani są do przestrzegania wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do przetwarzania danych osobowych.
 9. Administrator ani podmioty wskazane w ustępie 7 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 10. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 11. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 12. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego tj. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów o świadczenie usług sekwencjonowania DNA oraz w celach związanych z ulepszeniem usługi i marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA ICH PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  e) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
  a) zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów o świadczenie usług sekwencjonowania;
  b) wskazanie miejsca odbioru próbek do analizy w przypadku zlecenia usługi kurierskiej za pośrednictwem serwisu;
  c) obsługi procesu rejestracji konta, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;
  d) obsługi procesu udostępniania wyników sekwencjonowania za pośrednictwem konta;
  e) wystawiania faktur za świadczoną usługę,
  f) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług w przypadku wyrażenia na nią zgody przez klienta (usługa newsletter).
 3. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:
  a) Nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy;
  b) adres zleceniodawcy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  c) adres e-mail,
  d) numer telefonu,
  e) numer NIP.
 4. Adres do odbioru próbki do analizy jest adresem dowolnie wskazanym przez klienta. Adres do dostawy zestawu do pobrania próbki nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania/siedziby klienta.
 5. Wyniki uzyskane w ramach badania materiału biologicznego służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 6. Próbka materiału biologicznego jest niszczona, w sposób nieodwracalny w terminie 14 dni po wykonaniu ostatniej usługi sekwencjonowania.
 7. Klient podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
 8. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody klienta lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Administrator przekazuje przewoźnikowi, świadczącemu usługi spedycyjne na rzecz serwisu zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania odbioru próbek do sekwencjonowania od klienta. 

 

III. PRAWO GWARANTUJĄCE DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIENIA, USUWANIA ORAZ ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA WYKORZYSTYWANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdemu klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Żądania określone w ustępie 2 można zgłaszać administratorowi na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności.
 4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

 

IV. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis internetowy korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta i są przeznaczone do korzystania ze strony serwisu internetowego.
 2. Pliki wskazane w ustępie 1 pozwalają rozpoznać urządzenie klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. W ramach serwisu internetowego stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
  a) cookies stałe, czyli pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez klienta;
  b) cookies tymczasowe, czyli pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
  c) cookies własne, czyli pliki cookies umieszczone na stronie www przez administratora.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
 5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe klientów. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji klientów, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie serwisu internetowego.
 8. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Klienta obowiązuje aktualna polityka prywatności.
 3. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 4. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 lipca 2016.