1. Przygotowanie starterów

 • Listę starterów standardowych, których nie trzeba dołączać do przesyłki można pobrać z następującego linku: LISTA STARTERÓW STANDARDOWYCH.
 • Wszystkie startery niestandardowe przeznaczone do danej analizy zalecamy umieścić w woreczku strunowym podpisanym numerem zamówienia.
 • Należy dostarczyć, co najmniej 10 µl  primera/startera o stężeniu stężeniu 5 µM.
 • Dla wielu analiz z użyciem tego samego startera należy dostarczyć dodatkowo 2 µl startera na każdą dodatkową próbkę, czyli 10 µl + Z × 2 µl = ilość przesyłanego startera.
 • Standardowo startery dostarczane są w stężeniu 100 µM. Takie startery należy rozcieńczyć 20 krotnie dodając 1 µl startera 100 µM do 19 µl wody molekularnej.
 • Niestandardowe rozcieńczenia starterów stockowych rozrabiamy wg. wzoru: X ÷ 5 = y, gdzie X to posiadane stężenie starterów w µM, a y to rozcieńczenie jakie należy uzyskać. Rozcieńczenie należy wykonać dodając 1l startera do y -1 l wody molekularnej np. 200 µM ÷ 5 = 40,   czyli 1 l startera do 39 l wody molekularnej.

 

2. Przygotowanie próbek.

 • Standardowe sekwencjonowanie obejmuje produkty o długości maksymalnie 800 nukleotydów.
 • Próbki należy przesłać w objętości co najmniej 12 µl/próbka.
 • Objętość ta wystarczy na wykonanie analizy oraz wykonanie minimum 1 powtórzenia procedury sekwencjonowania na życzenie klienta.
 • Próbki należy przesłać w zamkniętych probówkach typu Eppendorf,  płytkach 96 dołkowych, lub tzw. stripach 8 lub 12 dołkowych.
 • Do próbek należy dołączyć odpowiednio opisane startery w probówkach typu Eppendorf [patrz pkt 1 - Przygotowanie starterów], opisane w sposób zgodny z danymi podanymi w karcie opisu zamówienia.
 • Po zleceniu analizy poprzez stronę internetową www.sekwencjonowanie.com należy wydrukować kartę opisu zamówienia i umieścić ją w kopercie wraz próbkami.
 • Próbki powinny być opisane zgodnie z danymi deklarowanymi w karcie opisu zamówienia, wygenerowanej przy zlecaniu analizy, co umożliwi ich jednoznaczną identyfikację.
 • Zalecamy, aby opis próbek był zgodny z poniższym schematem:
  • Opisywanie płytek: na miejscu przeznaczonym na opis należy nanieść odpowiedni numer nośnika (tj. w tym wypadku płytki, której odpowiada litera P) podawany na karcie opisu zamówienia  np. P1, P2 itd.
  • Opisywanie stripów: na strip należy nanieść nanieść odpowiedni numer nośnika (tj. w tym wypadku stripa, któremu odpowiada litera S) podawany na karcie opisu zamówienia  oraz zaznaczyć strzałką kierunek odczytywania wyniku. Np. na stripie oznaczonym jako S1ˇ, próbki będą odpowiadały oznaczeniom: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, a kolejny strip oznaczony zostanie jako S2ˇA2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2 itd.
  • Opisywanie PCR’ówek: Na wieczku PCR’ówki (czyli probówki typu eppendorf 0,2 ml) należy nanieść numer od 1 do N zgodnie z danymi z karty opisu zamówienia umieszczonymi w kolumnie l.p. PCR’ówki należy umieścić w zbiorczym woreczku strunowym.
  • Opisywanie próbek wyłączonych z analizy – W przypadku płytek lub stripów  próbki wyłączone z analizy lub puste proszę zaznaczyć krzyżykiem X.

 

3. Co to jest numer zamówienia i do czego służy?

 • Jest to numer generowany automatycznie przez system, właściwy wyłącznie dla zamawianej analizy.
 • Numer ten służy monitorowaniu obiegu próbki w laboratorium Usługodawcy.
 • Po numerze zamówienia każda próbka jest identyfikowania i śledzona podczas prac laboratoryjnych.
 • Numer zamówienia zapewnia najwyższą jakość dostarczanych usług i pozwala na łatwe elektroniczne śledzenie statusu usługi przez klienta.